Κάτοικοι εξωτερικού – υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα

Κάτοικοι εξωτερικού – υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού , έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα πραγματικά  εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα από οποιαδήποτε πηγή αυτά προέρχονται.

Η προθεσμία της υποβολής της φορολογικής δήλωσης λήγει την 31/12 έκαστου έτους . Συγκεκριμένα για το 2017 η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης για κατοίκους εξωτερικού λήγει την 31.12.2107.

Αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης κατοίκων εξωτερικού είναι η ΔΟΥ στην οποία και υπάγονται , ήτοι η τοπικά αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού.

Εφόσον η διεύθυνση κατοικίας των φορολογικών εκπροσώπων τους στην Ελλάδα είναι στην περιοχή του Ν. Αττικής είναι η ΔΥΟ κατοίκων εξωτερικού ,ενώ σε περίπτωση που η κατοικία είναι στο Ν. Θεσσαλονίκης η δήλωση υποβάλλεται στην Δ Δ.Ο.Υ.

Η δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά  ηλεκτρονικά δια μέσω της ιστοσελίδας της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων. (Taxis net)

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ :

  • Για τους συζύγους που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία , παρέχεται πλέον από το 2017 η δυνατότητα χωριστής εκκαθάρισης της δήλωσης τους.

  • Συμφώνα με το Άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που προβλέπονται στο Άρθρο 32 του ως άνω Νόμου δεν ισχύουν για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, εφόσον αυτοί δεν αποκτούν πραγματικό  εισόδημα. Επίσης δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές δαπάνες του Άρθρου 31 του ως άνω Νόμου (π.χ. για δευτερεύουσα κατοικία, για αυτοκίνητο κ.λπ.).

Συνεπώς για τους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού εφόσον δεν έχουν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και επομένως δεν επιβάλλεται και φόρος πολυτελούς διαβίωσης (αρθρ 21 παρ α παρ 3 Ν. 4172/2013).

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1067/2015 οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν είναι υπόχρεοι σε φορολογική δήλωση εφόσον δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

  • Υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που αποκτούν μόνο στην Ελλάδα.

  • Δεν είναι υπόχρεοι για προσκόμιση αποδείξεων δαπανών καθώς για τα εισοδήματα που αποκτούν στη χωρά μας δεν τους αναλογεί αφορολόγητο ποσό.

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας και ενδεχομένως πολυπλοκότητας του αντικειμένου , είναι σημαντικό στα πλαίσια της υποβολής των δηλώσεων να γίνεται έλεγχος των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολόγησης (Σ.Α.Δ.Φ.Ε) που έχουν υπογράφει μεταξύ των κρατών. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ελεγχθεί εάν το έκαστο εισόδημα που αποκτήθηκε στο ένα συμβαλλόμενοι κράτος θα πρέπει να φορολογηθεί και στα δυο κράτη η στο ένα η μόνο στο κράτος ήτοι της πηγής του εισοδήματος.

Η Finance and Accounting Consulting A.E. ως εξειδικευμένος φοροτεχνικός σύμβουλος στο πλαίσιο των διασυνοριακών υποθέσεων βρίσκεται κοντά σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να γίνουν οι απαιτούμενες έρευνες και να βρεθεί η κατάλληλη λύση στο φορολογικό σας θέμα.

Οι ως άνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές και έχουν γενικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την εξειδικευμένη συμβουλή ενός ειδικού φοροτεχνικού η λογιστή.

Comments are closed.