Αρθρο 65 Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 , αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),».
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.