Σ

το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης μιας αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα ο νόμος προβλέπει διάφορες περιπτώσεις . Συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις εγκατάστασης στην Ελλάδα, οι οποίες όμως αναλόγως των δραστηριοτήτων , του αντικειμένου κα της προβλεπόμενης διάρκειας της παροχής των υπηρεσιών του εκάστοτε νομικού προσώπου θα πρέπει να εξεταστούν και να εφαρμοστούν ανά περίπτωση ξεχωριστά:

Μόνιμη εγκατάσταση:

Συμφώνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα με το Άρθρo 6 του Ν.4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις τις εκάστοτε Σ.Α.Δ.Φ.Ε. (ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ) μια εταιρεία του εξωτερικού ανάλογα με το αντικείμενο και την διάρκεια των δραστηριοτήτων της και εφ όσον πληρούνται οι νομοθετικές προϋποθέσεις μπορεί να αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση στη χωρά μας .

Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας

Επίσης πολλές αλλοδαπές εταιρείες επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα συστήνοντας μια θυγατρική εταιρεία , της οποίας την εταιρική μορφή φυσικά είναι ελεύθερες να επιλέξουν (π.χ. ΑΕ,ΕΠΕ ,ΙΚΕ ,ΟΕ,ΕΕ,).

Αναλόγως με τις επιχειρηματικές προσδοκίες και απαιτήσεις του επενδυτή θα πρέπει να ελεγχθεί για να επιλεχθεί η κατάλληλη νομική μορφή της εταιρείας, καθώς η καθεμία έχει το δικό της νομικό η φορολογικό πλεονέκτημα η μειονέκτημα .

Finance and Accounting Consulting A.E. ως εξειδικευμένος φοροτεχνικός σύμβουλος βρίσκεται στο πλάι σας ώστε να σας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλές ως προς την επιλογή της ανά περίπτωση ενδεικνυόμενης εταιρικής μορφής.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι ρυθμίσεις ως προς κάποια επιλεγμένα ουσιαστικά ερωτήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης μια αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα υπό την μορφή της ίδρυσης θυγατρικής εταιρεία:

  • Σύμφωνα με τις ισχύουσες πάντα φορολογικές διατάξεις, σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες νομικές μορφές εταιρειών (π.χ. ΑΕ,ΕΠΕ ,ΙΚΕ ,ΟΕ,ΕΕ,). ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος είναι ο ίδιος και ανέρχεται σε 29%.
  • Η διανομή των κερδών (μερίσματα) φορολογείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα με συντελεστή 15 % , όπου όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το εξής: Σε περίπτωση που στο κεφάλαιο της ιδρυθείσας εταιρίας συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία με έδρα εντός ενός κράτους μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης η του Ε.ΟΧ.(ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ) τότε συμφώνα με τις πρόνοιες και τις διατάξεις των αρθρ 48 και 63 του Ν 4172/2013 απαλλάσσονται τα μερίσματα τους από την φορολογία στην ημεδαπή.Ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει φυσικά να ελεγχθεί κατά πόσο υφίσταται υποχρέωση φορολόγησης των μερισμάτων στην χώρα /κράτος μέλος της έδρας την συμμετοχικής εταιρείας.
  • Η φορολογική έναρξη μιας εταιρείας στο μητρώο της εφορίας γίνεται συμφώνα με τις νομοθετικές διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 4174/2013. Ως προς την εν λόγω διαδικασία καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημά σας στην Finance and Accounting Consulting A.E.
  • Για εταιρίες που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα η πωλούν τα εμπορεύματα τους από απόσταση στην Ελλάδα (αρθρ 13 Ν 2859/2000 κώδικα φπα)   και θέλουν να αποκτήσουν ΑΦΜ , προβλέπονται ξεχωριστές διαδικασίες , οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου στην χώρα μας.
  • Ειδικός φόρος ακινήτων

Νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις Ν. 3091/2002, και έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, οφείλουν κατά κανόνα να καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο (ύψους 15% επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 3091/2002) . Υπό προϋποθέσεις μπορούν να απαλλαχτούν από τον ανωτέρω φόρο.

Μισθοδοσία

Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα την καθιστούν πλέον ελκυστική χώρα για επενδυτές ως προς το εργοδοτικό κόστος. Είναι πολλές οι εταιρίες στην χωρά μας οι οποίες δραστηριοποιούνται εδώ με μόνο με κίνητρο το χαμηλό μισθοδοτικό κόστος και οι οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τιμολογούν γι αυτές την μητρική εταιρεία στην αλλοδαπή.

  • Οι αλλοδαπές εταιρείες που απασχολούν προσωπικό στην Ελλάδα με μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας της χώρας μας.
  • Υφίσταται όμως η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις αλλοδαπή εταιρεία να μπορεί να απασχολήσει προσωπικό στην χωρά μας χωρίς να έχει μόνιμη εγκατάσταση και χωρίς να λάβει Αριθμό μητρώου εργοδότη.

**Οι ως άνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές και έχουν γενικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την εξειδικευμένη συμβουλή ενός ειδικού φοροτεχνικού η λογιστή.